MENÜ
                                 Bünmegelőzési és Vagyonvédelmi
                              Polgárőr Egyesület
                              Ófehértó
                                      
 
                     Figyelünk és Védünk!                                  

JAVASLAT A  POLGÁRŐRÖK  ÁLTAL  ALKALMAZHATÓ

GÁZSPRAY  ALKALMAZÁSÁNAK ,

TÁROLÁSÁNAK ÉS NYILVÁNTARTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

A polgárőr gázspray használati jogosultsága:

1. Jogalap:

A Pötv.-t módosító 2009. évi LXXXIV. törvény 37. § (1) bekezdése iktatta be ezt a jogintézményt. Az hatályos szabályozás szerint:

„A polgárőr tevékenysége során - a gázspray kivételével - nem tarthat magánál közbiztonságra különösen veszélyes eszközt, továbbá nem viselhet lőfegyvert.” (Tehát a polgárőr szolgálatának teljesítése során - a feltételek megléte esetén - csak gázspray-t tarthat magánál, más, a közbiztonságra veszélyes eszközt nem!)

 

2. A gázspray viselésének indokai

A polgárőrségről szóló törvény alapján eddig a polgárőr nem tarthatott magánál tevékenysége során közbiztonságra különösen veszélyes eszközt, és nem viselhetett lőfegyvert. Az éjszakai járőrözéseik során különösen vidéken, városi külterületeken, tanyákon a polgárőröket gyakran érték és a jövőben is érhetik fenyegetések és támadások. Testi épségük megóvása érdekében biztosítani kell, hogy a polgárőrök feladataik jogszerű teljesítése során jogos védelmi helyzetben alkalmazható eszközökkel hatékonyan megvédhessék magukat.

3. A gázspray-használat szabályai

A gázspray használatának vannak általános és különös szabályai. Általános szabályok alatt azokat a szabályokat értjük, amelyek az alkotmányosság, az emberiesség és a demokratizmus elveinek, követelményeinek érvényre juttatását szolgálják. A gázspray használatának különös szabályai azok a szabályok, amelyek a különböző konkrét jogszabályokból vezethetők le.

A gázspray alkalmazásának elvei, általános szabályai

 • Jogszerűség;
 • Szakszerűség;
 • Szükségesség;
 • Arányosság, fokozatosság.

A jogszerűség azért fontos követelmény, mert a gázspray alkalmazása az érintett személy valamely alapjoga érvényesülésének korlátozásával jár, így különösen az egészséghez, a testi épséghez, valamint a személyes szabadsághoz és mozgásszabadsághoz fűződő jogok sérelmével járhat. Általános jogelv, hogy az említett alapjogok a legmagasabb jogszabálynak minősülő törvények rendelkezései szerint korlátozhatók. A polgárőr által alkalmazható gázspray használatát a Pötv. szabályozza. E szabályokat a gázspray alkalmazásának különös szabályai alcím alatt részletezzük.

A szakszerűség követelményének akkor felel meg a gázspray használata, ha az alkalmazás végrehajtásának minden mozzanata szakmailag megalapozott és a vonatkozó elméleti és gyakorlati elvárásoknak megfelel, továbbá minden személyes, anyagi, szociális vagy politikai befolyástól mentesek legyenek. A szakszerűség követelménye ugyanakkor nemcsak a beavatkozás mikéntjére, hanem a mértékére is vonatkozik.

A szükségesség azt jelenti, hogy a polgárőrnek az adott helyzetben nincs más lehetősége a törvényes cél elérésére, mint a gázspray alkalmazása, vagyis elkerülhetetlenné válik a gázspray használata a jogtalan támadás elhárítása érdekében. Amennyiben más, enyhébb fokozatú megoldás is választható, a polgárőrnek ez utóbbi megoldást kell választania.

Az arányosság és fokozatosság elvének betartása akkor valósul meg, ha az alkalmazott eszköz, jelen esetben a gázspray alkalmazása arányban áll a jogtalan támadással, az elkövetett cselekmény súlyával. Így figyelembe kell venni az elkövető fizikai erejét, életkorát, nemét, számát, az esetlegesen általa használt eszközt. Mérlegelni kell azt is, hogy a polgárőr számára rendelkezésre álló intézkedési fajták közül melyiket alkalmazza az adott helyzetben.

 

A gázspray alkalmazásának különös szabályai

 • Gázspray-t kizárólag nagykorú polgárőr tarthat magánál, és használhat.
 • A polgárőr kizárólag jogos védelmi helyzetben, aktív támadás leküzdésére használhat gázspray-t. A gázspray alkalmazására a saját vagy mások életét, testi épségét közvetlenül veszélyeztető támadás elhárítására miatt, vagy ha a polgárőr úgy ítéli meg, hogy a támadónál mutatkozó jelentős erőfölény miatt a testi erővel történő elhárítás nem vezet eredményre.
 • A gázspray használata esetén kerülni kell a sérülés okozását.
 • A polgárőr a gázspray használata során megsérült személy részére - amint ez lehetséges - köteles segítséget nyújtani, szükség esetén pedig gondoskodni arról, hogy a sérültet orvos elláthassa.
 • Tilos gázsprayt alkalmazni:

-          magatehetetlen (idős) emberrel;

-          súlyos beteggel, nyomorékkal, rokkanttal;

-          terhes nővel, ha az szemmel látható, vagy tudomásunk van róla;

-          gyermekkorúval szemben.

 • A gázspray megtorlásként nem alkalmazható.

A polgárőr gázspray-t saját elhatározásából vagy járőrvezetője - járőrvezető lehet magasabb beosztású polgárőr vagy rendőr, illetőleg más fegyveres testület tagja, ha közösen teljesítenek szolgálatot - felszólítására használhat.

A polgárőr az intézkedés megkezdésekor, amennyiben a körülmények megkívánják, a gázspray-t helyezze készenlétbe, és készüljön fel a támadás elhárítására, az ellenszegülés megtörésére.

A polgárőr által használható gázspray típusa megegyezik a rendőrségnél rendszeresített típussal.

4.  A gázspray használatának metodikája (módszertana)

A spray használata előtt a polgárőröknek elméleti és gyakorlati képzést kell kapniuk. Egyrészt arról, hogy milyen helyzetben használható jogszerűen, másrészt azért, hogy a gáz ne okozhasson maradandó károsodást vagy sérülést. Meg kell tanulni a szakszerű használatát, azt, hogy mikor, milyen irányba kell tartani ahhoz, hogy csak arra a személyre kerüljön belőle, akinek valóban szánjuk, aki arra okot adott (a jogtalan támadóra).

Először is, tudnunk kell, hogy mit használunk. A gázspray is olyan, mint egy fegyver, amelyet meg kell tanulnunk használni, sőt gyakorolni kell az alkalmazását. Először is tapogassuk, nézegessük kicsit, próbálgassuk a stabil fogását.

 

A gázspray gyakorlatban történő alkalmazása

 • A gázsprayt csak olyan támadás elhárítására alkalmazzuk, amikor a támadó testközelben van, és nincs olyan tényező, amely az eredményes alkalmazását meghiúsítaná. Alapvető feltétel tehát, hogy a gázpermet viszonylag kis távolságról érje a támadó személyt. Nagyobb távolságról (2-3 méter) nem tud kiváltani kellő hatást a nagy szóródás miatt. Erősen ittas, alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló személyeknél, vagy szemüveget viselővel szemben a gázspray alkalmazása csak mérsékelt eredménnyel járhat.
 • A gázsprayt éles helyzetben úgy kell megfogni, hogy a kezünkből ne lehessen ütéssel, rúgással kitaszítani, tehát szorosan, marokban tartva, minden ujjunkkal „átkarolva” tartsuk úgy, hogy a hüvelykujjunk közben a gombon van rajta. Így biztosak lehetünk abban, hogy nem tévesztjük el az irányt, mivel a gázspray gombja körül kialakított perem megakadályozza ezt.
 • Miután biztosan fogjuk a kezünkben a flakont, célozzunk vele a támadó arcára, lehetőleg a személy orr- és szájnyílásától 20-40 cm távolságból, és azonnali gombnyomással aktiváljuk. Tapasztaljuk ki, mekkora erő kell a gomb lenyomásához, mennyi permet távozik belőle és milyen sebességgel.
 • A gázspray használatát gyakorolni kell, és a készség szintjén kell elsajátítani! A gázsprayt tegyük be a zsebünkbe, vagy csíptessük az övünkre, nadrágunkra, de semmiképpen nem javasolt a táskában történő elhelyezése, mert onnan nincs idő elővenni a hirtelen előállt szükséghelyzetben. Lehetőleg a derékszíjon jobb oldalon rögzített hordtáskában, derékszíj hiánya esetén zsebbe rejtetten, de könnyen hozzáférhető helyen érdemes tartani.
 • Használatát lehetőleg mindig előzze meg a tevékenység abbahagyására vonatkozó felszólítás, illetve a gázspray használatára vonatkozó figyelmeztetés. Amennyiben a gázspray támadáselhárító eszközként történő használatának feltételei fennállnak, az alkalmazó polgárőr köteles a támadó személyt előzetesen felszólítani cselekvése, tevékenysége abbahagyására. Ha a felszólítás hatástalan maradt, következnie kell a figyelmeztetésnek, hogy gázspray alkalmazására kerül sor. A figyelmeztetés rövid, határozott és jól érthető legyen. Lehetőleg úgy kell végrehajtani, hogy a közelben tartózkodók is jól akkor mellőzhetők, ha a figyelmeztetéssel, illetve a felszólítással járó késedelem veszéllyel járna.
 • A figyelmeztetés elhangzása után a polgárőr a könnygázszóró palackot hirtelen vegye elő, és a személy arcára irányítva egy- másfél méteres távolságból folyamatos nyomással fél, maximum egy másodpercig alkalmazza. Felesleges hosszú másodpercekig, s főleg legyező mozdulatokkal nyomni a szórófejet.
 • Amennyiben a körülmények azt lehetővé teszik, a használat előtt, célszerű szabad térben a spray működőképességének ellenőrzését elvégezni, mert látható lesz a permetfelhő nagysága, terjedési távolsága, és érzékelhető a működtetéshez szükséges erő.
 • Minden esetben figyelembe kell venni a jelenlévő légáramlatot, elkerülendő, hogy a könnygáz a saját vagy más személy arcába kerüljön. Szembe fújó szélben a polgárőr ne alkalmazza a gázsprayt. Egy jól irányzott, „kiadós” fújás kb. 5-10 percre teszi harcképtelenné a támadót. Ez az idő általában elegendő arra, hogy sor kerüljön további intézkedés foganatosítására.
 • A polgárőr a gázspray használata után meg kell győződni arról, hogy az a személy, akivel szemben a gázspray használata történ, megsérült-e. Ha igen a sérült személy részére a polgárőr köteles segítséget nyújtani, szükség esetén pedig gondoskodni arról, hogy a sérültet orvos elláthassa.
 • Ha sérülés nem következett be, és a jogtalan támadás abbamaradt, a polgárőr a kívánt célt elérte, az érintett személy figyelmét fel kell hívna arra, hogy ne dörzsölje a szemeit, és szükség esetén vízzel semlegesíthető a gázspray további hatása.
 • A gázspray alkalmazásáról minden esetben a szolgálati kézikönyv előírásainak megfelelően írásbeli jelentést kell tenni, amelyhez csatolni kell az esetleges támadó eszközöket, a bűnjeleket, és az esetlegesen felvett látleletet. A jelentésben a polgárőr térjen ki, milyen körülmények között vált szükségessé a védelmi eszköz használata, okozott –e sérülést, a sérült vagy sérültek részére milyen segítséget kellett nyújtania. (kiérkező orvos neve, mentő rendszáma, hova történt a sérült szállítása).
 • A használat után az írásbeli jelentésen az egyesület elnöke igazolja a használat jogszerűségét, valamint jelenti a megyei és az Országos Polgárőr Szövetség felé írásban.

5. A polgárőrök által használható gázspray nyilvántartásának és tárolásának rendje

A gázspray igénylésének rendjét, a térítés módját, átvételének, valamint visszavételének szabályait a rendészetért felelős miniszter szabályozza.

A gázsprayt minden esetben a megyei szövetségek igénylik a megyei főkapitányságoktól, és a megyei szövetségek adják át az egyesületeknek.

Az egységes gyakorlat kialakítása érdekében a Polgárőr Egyesületek- az átvett gázsprayt - az alábbi eljárási rendnek megfelelően tárolják és vezessék a nyilvántartást.

a)    A polgárőr egyesület elnöke által darab szám szerint átvett gázspray tárolása a helyi polgárőrség által használt épület helyiségében biztonsági zárral ellátott szekrényben történjen.

b)    A kulcs tárolása úgy történjen, hogy ahhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.

c)    Azoknál a polgárőr egyesületeknél, ahol állandó diszpécser szolgálat vagy szolgálatszervező működik, célszerű a tárolásra szolgáló szekrény kulcsát részükre átadni. Ők lesznek jogosultak a gázspray kiadásáról, leadásáról nyilvántartást vezetni - milyen időpontban kinek vagy kiknek adták ki az eszközt. Az átvevők ezt aláírásukkal igazolják. A nyilvántartó füzetbe a leadás időpontját és az átvevő személyét, annak aláírásával vezetni kell.

d)    Ahol nincs állandó diszpécser szolgálat az egyesület elnöke jelöljön ki olyan személyt vagy személyeket, akitől a tároló szekrény kulcsa felvehető és a nyilvántartó füzet vezetését végzi a c) pont szerint.

e)    Az átvevő nyilatkozata a munkavédelmi szabályokra történt kioktatásról.

f)     A nyilvántartó füzet tartalmazza:- sorszám, név, aláírás, azonosító okmány száma (polgárőr igazolvány száma), a kiadás időpontja, a leadás időpontja.

 

A gázspray tárolására vonatkozóan fontos tudni, hogy

 • 60 C felett nem tárolható.
 • Tűzbe, szemétbe még üres állapotban sem dobható.
 • Felnyitni nem szabad.
 • Használata közben dohányozni és nyílt lángot használni tilos.

 

Jelen szabályozás az OPSZ elnökségének   ……………….   számú határozata alapján 2009.10.01-jétől lép hatályba.

 

Budapest, 2009.09.25.

 

Dr. Túrós András

elnök

 

Szavazás

Milyennek találod az oldalt
Nagyon jó.
Jó.
Elmegy
Rossz.
Asztali nézet