MENÜ
                                 Bünmegelőzési és Vagyonvédelmi
                              Polgárőr Egyesület
                              Ófehértó
                                      
 
                     Figyelünk és Védünk!                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Közhasznúsági jelentés

2011

Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Polgárőr Egyesület

Ófehértó 2012.05.20.

……………………………

A szervezet adatai:

 

Elnevezés: Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Polgárőr Egyesület    (BVPE )

 

Képviselő:  Sándor Zoltán

 

Székhely: 4558 Ófehértó Alkotmány út.58.sz.

 

Adószám :18804122-1-15

 

Alapítás időpontja 1999.08.30.

 

Határozat száma:Pk.60127/1999/4

 

Nyilvántartási száma: 1744

 

Közhasznúságba vétel időpontja :2006.03.20.

 

Közhasznúságba vétel hatálya: 2006.01.01.

 

Közhasznúsági fokozata : Kiemelkedően közhasznú szervezet

 

Bírósági végzés száma: 8.PK.60.127/1999/18

 

 

A számviteli és információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata.

A külső szolgálat neve:Diesel-Plus BT. 4552 Napkor Béke út 12/a Tel:06709485529

 

Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Diczkó Lászlóné

Regisztrációs száma:143613

 

A szervezet céljának rövid leírása:

 

 

A BVPE jogi személyiséggel rendelkező polgárőr egyesület tevékenységét 1999. évben kezdte mint Polgárőrség Ófehértói Egyesület, 2006. évben névváltoztatással lett Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Polgárőr Egyesület rövid neve:BVPE, a névváltoztatással egy időben  kiemelkedően közhasznú szervezetként bejegyzésre került .2006 január 01-től áttért az egyszeres könyvvitelről a kettőskönyvvitelre.

 

Tevékenységét önkéntes tagjain keresztül  Ófehértó és környékén szilárdabb közrend, közlekedés és közbiztonság társadalmi bűn és baleset-megelőzés,gyermek és ifjúságvédelem vagyonvédelem és környezetvédelem területén fejti ki .

Tehát mint közhasznú szervezet olyan feladatot  lát el amelyről az állami szervnek , illetve önkormányzatnak is gondoskodnia kell.

 

Az egyesület 2011.évben vállalkozási tevékenységet is végzett .

 

 

 

2011.évi gazdálkodás

 

 

 

A Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Polgárőr Egyesület 2011 évben  a Számviteli törvény, valamint a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének szabályairól szóló   224/2000.(XII.19.) kormány rendelet alapján , figyelemmel a közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI törvényre és más vonatkozó jogszabályokra gazdálkodott ,illetve vezette nyilvántartásait a kettős könyvvitel rendszerében.

 

 

Számviteli beszámoló mérleg , és eredménykimutatás mellékelve.

 

 

Bevételek részletezése :

 

Közhasznú tevékenység bevétele

Pályázati úton elnyert támogatás                                                               268.000 FT

Formaruha,üzemanyag vásárlására fordítottuk

Központi Költségvetési: APEH SZJA 1%                                        10.221 Ft.

az egyesület üzemanyag vásárlására fordította.

Polgármesteri Hivatal Ófehértó                                                         500.000.Ft.

Működési költségek fedezetére

Összesen:                                                                                              778.221.Ft.

 

 

 

 

Vállalkozási tevékenység bevétele

 

Váll.tev.árbevétele:                                                                        4.355.800 Ft

Egyéb bevétel                                                                                          546. Ft

Összen:                                                                                           4.356.346.Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közhasznú tevékenység ráfordításai

 

 

Anyagjellegű ráfordítások:

-  üzemanyag                                                          1.038.755.Ft.

-  irodaszer nyomtatvány                                             4.903.Ft.

- munkaruha,formaruha                                            54.900.Ft.

-  egyéb anyagköltség                                                  4.380.Ft.

-  könyvelés                                                                27.000.Ft.

-  egyéb igénybe vett szolg.                                         8.185.Ft.

-  Telefon költség                                                        13.606.Ft.

- Biztosítási díj                                                             11.515.Ft.

- Bankköltség                                                                  7.786.Ft.

- Egy éven belül elhasználódó eszk                           4.482.Ft.

-Igazgatási szolgáltatási díjak,illeték                         2.000.Ft

1.177.512.FT.

 

 

 

 

Személyi jellegű ráfordítások:

- reprezentáció/záró gyűlés,polgárőr nap/                          164.116.Ft.

Összen:                                                                                   164.116.Ft.

 

 

 

 

 

 

Közhasznú tevékenység összes ráfordítása:                          1.341.628.Ft.

 

 

A szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások

 

A vezető tisztségviselők a vezetői tevékenységüket társadalmi munkában végzik, részükre gépkocsi költségtérítés került kifizetése.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vállalkozási tevékenység ráfordításai

 

 

 

 

 

Anyagjellegű ráfordítások

- irodaszer nyomtatvány                                                   27.787.Ft.

- egy éven belül elhasználódó eszk.                              25.396.Ft.

- egyéb anyagköltség                                                        24.820.Ft

- könyvelés                                                                           153.000.Ft

- egyéb igénybe vett szolg                                                269.135.Ft.

- telefon költség                                                                   77.103.Ft.

- Bizotsítási díjak                                                                65.253.Ft.

- bankköltség                                                                      44.122.Ft.

Összesen:                                                                                    686.616.Ft.

 

 

 

 

Személyi jellegű ráfordítások:

- Bérköltség                                                                         1.995.824.Ft.

- gépkocsi költségtérítés                                                       848.020.Ft

- bérjárulékok                                                                         436.623.Ft.

Összesen:                                                                                       3.280.467.Ft.

 

Egyéb ráfordítások:                                                                          100.080.Ft.

 

Értékcsökkenési leírás                                                                   41.970.Ft.

 

 

Vállalkozási tevékenység összes ráfordítása:                      4.109.133.Ft.

 

Vagyoni helyzet alakulása:                          előző év.                           tárgy év

 

Tényleges pénzkészlet dec.31-én                      341.073.Ft                            42,399.Ft

Tárgyi eszközök nettó értéke                                           0.Ft                                       0.Ft

Összes vagyon:                                                       341.073.Ft                          42.399.Ft

Az előző évhez képest  csökkent.

Az eszközök és források értékelése

 

-Az immateriális javak, tárgyi eszközök :nettó értéken kerülnek a mérlegbe.

Az eszközök beszerzési áron kerültek nyilvántartásba vételre, az értékcsökkenés halmozott összegével csökkentve épültek a mérlegbe.

-Követelések kötelezettségek:bekerülési értéken épültek a mérlegbe.

-Pénzeszközök : könyv szerinti értéken szerepelnek a mérlegben.

 

A mérlegfőösszeg az eszköz és forrás oldalon 440 ezer FT.

 

 

ESZKÖZÖK

 

A befektetett eszközök

 

 

Az egyesület az értékcsökkenési leírás elszámolására a társasági adótörvény szerinti lineáris leírási kulcsokat alkalmazza .A 100 ezer Ft. egyedi beszerzési értéket meg nem haladó eszközöket  a használatba vételkor egy összegben számolja el költségként , de az analitikában a használat teljes időtartama alatt szerepelteti.

 

Befektetett pénzügyi eszközök adatai:

 

Értékpapírral , adott kölcsönnel, hosszú lejáratú bankbetéttel az egyesület a mérlegfordulónapon nem rendelkezett.

 

A forgóeszközök

 

A forgóeszközök állománya 434 ezer Ft., melyből 392 ezer Ft. a követelések egyenlege.

 

Pénzeszközök záró egyenlege: 42 ezer Ft.

 

 

 

 

Források:

 

Saját tőke : 120 ezer Ft.

 

Tőkeváltozás/Eredmény: 505 ezer Ft.

 

Közhasznú tevékenység eredménye: -562 ezer Ft.

 

Vállalkozási tevékenység eredménye: 177 ezer Ft.

 

Kötelezettségek

Az egyesületnek hosszú lejáratú kötelezettsége nincs.

Rövid lejáratú kötelezettségek: 300 ezer Ft.

Passzív időbeli elhatárolás: 20 ezer Ft.

 

-          15 ezer Ft.12. havi könyvelési díj

-      5 ezer Ft. telefon díj 12.havi

 

 

Az Egyesület személyi állományát tekintve a 2011. évet 30 fővel kezdtük.

Fegyelmi vétségre az elmúlt évben nem került sor.

 

Egyesületi tevékenységünket a 2011. évben is az előző évekhez hasonlóan végeztük.

Munkánk során a település bel-, illetve külterületein folyamatos figyelő járőrszolgálatot végeztünk önállóan valamint a Rendőrséggel közösen.

Részt vettünk rendezvények biztosításában településünkön, valamint Máriapócs és Nyírbátor területén is.

 

Figyelembe vettük az OPSZ felhívását, mely a 2011-et a „Kistelepülések Biztonságának éve”-ként hirdette meg.

 

A járőr- illetve figyelőszolgálatok megszervezése és végrehajtása ezek figyelembevételével történtek.

 

A szolgálatok ellátása az Egyesület részére biztosított szolgálati gk-val, illetve tagjaink saját tulajdonú járművével, valamint a társszervek által (Rendőrség) szolgálat céljára biztosított járműveivel történt.

 

Egyesületünk részt vett a március 15 - i községi ünnepségen, továbbá a hősök emlékművénél koszorút helyeztünk el.

 

Egyesületünk a tavalyi évben is forgatott egy kisfilmet a Megyei Bűnmegelőzési osztállyal közösen „Nyugdíjas szép korú élet” címmel,

melyben ismét Polgárőreink bizonyították be a rátermettségüket.

 

 

2011. május 1-jét megelőző éjszakán az egyesület reggelig tartó figyelő járőrszolgálatot hajtott végre községünkben. Figyelemmel kísértük a Rendőrséggel közösen a fiatalok májusfa állítását a településen. Szerencsére rendzavarás nem történt.

 

Egyesületünk aktívan részt vett a” Fehér Akác” napok biztosításában.

A három napos rendezvénysorozatban szinte minden polgárőr a legjobb tudása szerint hajtotta végre a reá bízott feladatokat.


A Máriapócsi búcsúk alkalmával több esetben segítettük a rendőrség munkáját, közösen biztosítottuk a búcsúk helyszínét.

 

 

2011-ben is hangsúlyos figyelmet fordítottunk a szeptemberi iskolakezdésre. Négy polgárőr egy héten keresztül biztosította a gyerekek számára a biztonságos, zavartalan átkelést az úttesten.

Ezen kívül szerepet vállaltunk az iskolai és óvodai rendezvények zavartalan lebonyolításában.

Szintén a szeptemberi hónapban együttműködési megállapodást írtunk alá az iskolával és az óvodával is.

 

Részt vettünk az őszi közlekedési és közbiztonsági akciósorozatban a Máriapócsi rendőrőrs munkatársaival.

A Polgármesteri Hivatallal közösen pályázatot nyújtottunk be Térfigyelő kamerarendszer kiépítésére.

 

2011-ben is biztosítottuk a halottak napi megemlékezést, és fokozott járőrszolgálatokat szerveztünk a köztemető környékén.

Ezen a napon Egyesületünk megemlékezett elhunyt polgárőrtársainkról, s nyughelyüknél koszorúzással és mécses gyújtással róttuk le kegyeletünket.

 

December hónapban fokozott, 24 órás járőrszolgálatokat szerveztünk. Biztosítottuk a Karácsonyi Forgatag rendezvénysorozatot.

 

Egyesületünk december hónapban Együttműködési megállapodást írt alá a Megyei Katasztrófavédelmi Parancsnoksággal is, melyre az idén februárban ismét sor került bizonyos átszervezések miatt.

 

Az idei év februárjában tartó rendkívüli krízishelyzetben folyamatos járőr, figyelő szolgálatot láttunk el és a rendkívüli helyzetre való tekintettel folyamatos ügyeleti szolgálatot is tartottunk.

Polgármester úr krízisközpontot állíttatott fel a nem használt Gyermekorvosi rendelőben.

Ide ágyakat rakatott be ,és bekapcsolták a fűtést is hogy ha valakit ki kell menekíteni szorult helyzetéből azt legyen hová elhelyezni.

 

Az idősek otthonának munkatársával napközben is bejártuk a települést, és  a saját magukat ellátni nem tudó embereket lakhelyeiken felkeresve, összeírtuk, hogy kinek mire van szüksége.(élelem, téli tüzelő)

Ezt jeleztük a Polgármester úr felé és ő igyekezett orvosolni a problémát.

A rászorulóknak élelmet és tüzelőt küldetett.

 

A 2011-es évben 4050 órát és 15360 km-t teljesítettünk járőr- illetve figyelőszolgálatban községünk kül- és belterületén.

A közös szolgálat az alábbiak szerint alakult.

A rendőrséggel közösen 2025 órában, 4080 Km szolgálatot teljesítettünk.

 

 

 

 

 

 


 

Szavazás

Milyennek találod az oldalt
Nagyon jó.
Jó.
Elmegy
Rossz.
Asztali nézet